คำว่า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นคำที่มักเขียนผิดไปเป็น อิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งต้องใช้ "ก" ที่ส่วนของคำว่า นิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่ง ที่ว่าด้วยหลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติของสสารและพลังงานในรูปแบบของอิเล็กตรอน โดยสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ การไหล และการใช้ประโยชน์จากอิเล็กตรอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น ในรูปแบบสัญญาณไฟฟ้า คลื่นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า การประยุกต์ใช้สัญญาณไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนํา เช่น หลอดสูญญากาศ , ตัวนำไฟฟ้า , ตัวต้านทานไฟฟ้า , ตัวเก็บประจุ , ทรานซิสเตอร์ , ไดโอด , ไอซี(IC : Integrated Circuit) และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน จากการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องทำให้อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาประยุกค์ใช้ในการพัฒนาด้านการส่งสัญญาณเสียง สัญญาณภาพ กระจายเสียงทางวิทยุ เผยแพร่ภาพพร้อมเสียงทางโทรทัศน์ ผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศ กล่าวได้ว่า อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารทางไกล ในรูปแบบต่างๆมากมาย อาทิเช่น เครือข่ายชุมสายโทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN/WAN/MAN เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่าย WIFI , 2G , 3G , 4G จนปัจจุบันกำลังเข้าสู่ เครือข่าย 5G ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

circuit circuit board resistor computer technology chip hardware electronic 609053