ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

VNB resistor upgrade15

20